Ketua SenatProf. Dr. Ir. H. Helminuddin, M.M.


Sekretaris Senat
Dr. Muchlis Efendi, S.Pi., M.Si.


AnggotaDr. Ir. Komsanah Sukarti, M.P.


AnggotaDr. Hj. Elly Purnamasari, S.Pi., M.Si.


Anggota
Dr. Muhammad Syahrir R, S.Pi., M.Si.


Anggota
Sumoharjo, S.Pi., M.Si.


Anggota
Dr. Adi Susanto, S.Pi., M.Si.


Anggota
Dr. Juliani, S.Pi., M.Si.


Anggota
Dr. Moh. Mustakim, S.Pi., M.Si.


Anggota
Dr. Ir. Samsul Rizal, S.Pi., M.Si., IPM.


Anggota
Dr. Bagus Fajar Pamungkas, S.Pi., M.Si.


Anggota
Dr. Erwiantono, S.Pi., M.Si.


Anggota
Irwan Ramadhan Ritonga, S.Pi., M.Si., Ph.D.


FPIK